Avís legal

Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem de que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de JOSEP CRESPÍ CORREDORIA D’ASSEGURANÇES, S.L.amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d’informació i elaborar els pressupostos que pugui sol·licitar-nos. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a a Ptge.Can Mastrot, 2, entl. 2n – 08500 VIC Ref. Protecció de dades.

informació general

Per donar compliment amb l’establert en la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de serveis de la

societat de la informació i de comerç electrònic , a continuació s’indiquen les dades

d’informació general d’aquest lloc web :

Titular : JOSEP CRESPI CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL

Direcció : PASSATGE Mastrot N.2 , entresòl 2a 08500 VIC

CIF B 61480034

N. De registre DGPFA J94GC concertada l’assegurança de responsabilitat civil segons l’article

27.1 i acreditada la capacitat financera segons l’article de la llei 26/2006 17 de juliol, de

medicació d’assegurances i reassegurances privades .

Estem inscrits a volum 30290 foli 9 full B171396 inscripció 1 .

I. – Usuaris ;

L’accés ai / o ús del Portal atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari , acceptant , des

d’aquest mateix moment , plenament i sense reserves, les presents Condicions Generals així

com les Condicions Particulars que , si escau , complementin , modifiquin o substitueixin les

condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del Portal .

II . – Ús de la pàgina web , els seus serveis i continguts ;

L’usuari es compromet a utilitzar el web i els seus serveis i continguts sense contravenir la

legislació vigent , la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic . Així mateix,

queda prohibit , l’ús del Web amb finalitats il·lícites o lesius contra JOSEP CRESPI ,

CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL o qualsevol tercer , o que , de qualsevol forma , puguin

causar perjudici o impedir el normal funcionament del web.

Respecte dels continguts (informacions , textos , gràfics , arxius de so i / o imatge , fotografies ,

dissenys , etc ) , es prohibeix :

La seva reproducció , distribució o modificació , llevat que es compti amb l’autorització dels

seus legítims titulars o resulti legalment permès.

Qualsevol vulneració dels drets de JOSEP CRESPI , CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL o dels

seus legítims titulars sobre els mateixos .

La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris , diferents dels estrictament

permesos .

Qualsevol intent d’obtenir els continguts del web per qualsevol mitjà diferent dels que es

posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa , sempre que

no causin cap perjudici al web de JOSEP CRESPI , CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL

Utilitzem cookies amb l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor

experiència al teu navegació. Si vostè ho desitja pot desactivar les cookies configurant el seu

navegador .

De conformitat amb l’avís de cookies que apareix al web , l’usuari o visitant d’aquests accepta

que , en navegar pel mateix , consenteix expressament l’ús de cookies segons la descripció que

es detalla a continuació , excepte en la mesura que hi hagi modificat la configuració del seu

navegador per rebutjar la utilització de les mateixes .

Accedir a la política de cookies

III . – Responsabilitat de l’usuari per danys i perjudicis ;

L’ús del Web es realitzarà sota l’única i exclusiva de l’ Usuari . Aquesta responsabilitat

s’estendrà a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de qualssevol contrasenya o

similars assignades per l’accés al web o qualsevol dels seus serveis .

Sense perjudici de l’anterior, JOSEP CRESPI , CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL, es reserva el

dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ , l’accés al web a aquells

usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les particulars que en cada cas els

siguin aplicables .

IV . – Modificació unilateral ;

JOSEP CRESPI , CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL podrà modificar unilateralment i sense previ

avís , sempre que ho consideri oportú , l’estructura i disseny del Web, així com modificar o

eliminar els serveis , els continguts i les condicions d’accés i / o ús del web .

V. – Vincles ;

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hipervincle des d’una pàgina

web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines del web de JOSEP CRESPI ,

CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL s’han de sotmetre a les següents condicions :

No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del web de

JOSEP CRESPI CORREDORIA D ASSEGURANCES SL

No s’establiran deep -links , ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines del web

de JOSEP CRESPI , CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL sense la prèvia autorització expressa de

JOSEP CRESPI CORREDORIA D’ASSEGURANCES . SL

No s’inclourà cap manifestació falsa , inexacta o incorrecta sobre les pàgines del web de

JOSEP CRESPI , CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL ni sobre els serveis o continguts del mateix .

Excepte aquells signes que formin part del ” hipervincle “, la pàgina web en què s’estableixi

no contindrà cap marca , nom comercial , rètol d’establiment , denominació , logotip , eslògan

o altres signes distintius que pertanyin a JOSEP CRESPI , CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL ,

excepte autorització expressa d’aquest.

L’establiment del ” hipervincle ” no implicarà l’existència de relacions entre JOSEP CRESPI ,

CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es

realitzi, ni el coneixement i acceptació de JOSEP CRESPI , CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL

dels serveis i continguts oferts a la web.

JOSEP CRESPI , CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL no serà responsable dels continguts o

serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi el ”

hipervincle ” ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes .

Qualsevol ” hipervincle ” al web de JOSEP CRESPI , CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL

s’efectuarà a la pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté .

V. – Exclusió de garanties i responsabilitat ;

JOSEP CRESPI , CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL no atorga cap garantia ni es fa responsable,

en cap cas , dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La falta disponibilitat , manteniment i efectiu funcionament del Web i / o dels seus serveis o

continguts .

La falta d’utilitat , adequació o validesa del Web i / o dels seus serveis o continguts per

satisfer necessitats , activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris .

L’existència de virus , programes maliciosos o lesius en els continguts .

La recepció , obtenció , emmagatzematge , difusió o transmissió , per part dels usuaris, dels

continguts .

L’ús il·lícit , negligent , fraudulent , contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe ,

als usos generalment acceptats a l’ordre públic , del Web, els seus serveis o continguts , per

part dels usuaris .

La falta de licitud , qualitat , fiabilitat , utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers

i posats a disposició dels usuaris al web.

L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb

els serveis prestats als usuaris a través del web.

VI . – Durada ;

La durada de la prestació del servei del Web i dels serveis és de caràcter indefinit .

Sense perjudici de l’anterior, JOSEP CRESPI , CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL es reserva el

dret a interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels

serveis que l’integren , en els mateixos termes que es recullen en la condició quarta .

VII . – Propietat Intel·lectual ;

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual , en el cas que qualsevol

usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la

introducció d’un determinat contingut en el Web , haurà de notificar aquesta circumstància a

JOSEP CRESPI , CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits . Si la reclamació

la presenta un tercer diferent de l’interessat , haurà d’indicar la representació amb què actua .

Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el

Web .

Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.

Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les

informacions facilitades en la notificació .

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual corresponents als continguts aportats per

tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos .

Deixi el seu correu electrònic i telèfon i ens posarem en contacte amb vostè.